U bevindt zich hier: Startpagina  

ALG. VOORWAARDEN

Alg. voorwaarden

GMB-Tuning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen bij/van TPG-post.
De koper is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De koper dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u daarvan GMB-Tuning zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GMB-Tuning de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren in overleg met de koper.
Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen zeven (7) dagen na aflevering aan GMB-Tuning te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retournering zijn voor de koper. Uiteraard zorgt de klant ervoor dat het artikel goed verpakt is!
Indien de koper gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt GMB-Tuning zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de koper aan GMB-Tuning betaalde bedrag.
GMB-Tuning is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GMB-Tuning.
GMB-Tuning is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien GMB-Tuning, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
In geval van overmacht is GMB-Tuning niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Bepalingen